NAOC Open IR

浏览/检索结果: 共45条,第1-10条 帮助

  只显示已认领条目
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The LAMOST Complete Spectroscopic Survey of Pointing Area (LaCoSSPAr) in the Southern Galactic Cap. I. The Spectroscopic Redshift Catalog 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 1
作者:  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Yang, Fan;  Lam, Man I.;  Cao, Tian-Wen;  Wu, Chao-Jian;  Zhao, Pin-Song;  Zhang, Tian-Meng;  Zhou, Zhi-Min;  Wu, Xue-Bing;  Zhang, Yan-Xia;  Shao, Zheng-Yi;  Jing, Yi-Peng;  Shen, Shi-Yin;  Zhu, Yi-Nan;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Zhang, Hao-Tong;  Luo, A-Li;  Yuan, Hai-Long;  Bai, Zhong-Rui;  Kong, Xu;  Gu, Qiu-Sheng;  Zhou, Xu;  Ma, Jun;  Hu, Zou;  Nie, Jun-Dan;  Wang, Jia-Li;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/06/08
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: General  Galaxies: Statistics  Surveys  
The LAMOST Complete Spectroscopic Survey of Pointing Area (LaCoSSPAr) in the Southern Galactic Cap. I. The Spectroscopic Redshift Catalog 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 1
作者:  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Yang, Fan;  Lam, Man I.;  Cao, Tian-Wen;  Wu, Chao-Jian;  Zhao, Pin-Song;  Zhang, Tian-Meng;  Zhou, Zhi-Min;  Wu, Xue-Bing;  Zhang, Yan-Xia;  Shao, Zheng-Yi;  Jing, Yi-Peng;  Shen, Shi-Yin;  Zhu, Yi-Nan;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Zhang, Hao-Tong;  Luo, A-Li;  Yuan, Hai-Long;  Bai, Zhong-Rui;  Kong, Xu;  Gu, Qiu-Sheng;  Zhou, Xu;  Ma, Jun;  Hu, Zou;  Nie, Jun-Dan;  Wang, Jia-Li;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/06/08
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: General  Galaxies: Statistics  Surveys  
The LAMOST Complete Spectroscopic Survey of Pointing Area (LaCoSSPAr) in the Southern Galactic Cap. I. The Spectroscopic Redshift Catalog 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 1
作者:  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Yang, Fan;  Lam, Man I.;  Cao, Tian-Wen;  Wu, Chao-Jian;  Zhao, Pin-Song;  Zhang, Tian-Meng;  Zhou, Zhi-Min;  Wu, Xue-Bing;  Zhang, Yan-Xia;  Shao, Zheng-Yi;  Jing, Yi-Peng;  Shen, Shi-Yin;  Zhu, Yi-Nan;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Zhang, Hao-Tong;  Luo, A-Li;  Yuan, Hai-Long;  Bai, Zhong-Rui;  Kong, Xu;  Gu, Qiu-Sheng;  Zhou, Xu;  Ma, Jun;  Hu, Zou;  Nie, Jun-Dan;  Wang, Jia-Li;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/06/08
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: General  Galaxies: Statistics  Surveys  
Application of Deep Networks to Oil Spill Detection Using Polarimetric Synthetic Aperture Radar Images 期刊论文
APPLIED SCIENCES-BASEL, 2017, 卷号: 7, 期号: 10
作者:  Chen, Guandong;  Li, Yu;  Sun, Guangmin;  Zhang, Yuanzhi
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/01/08
Oil Spill  Polarimetric Synthetic Aperture Radar (Sar)  Deep Belief Network  Autoencoder  Remote Sensing  
Surface Urban Heat Island Analysis of Shanghai (China) Based on the Change of Land Use and Land Cover 期刊论文
SUSTAINABILITY, 2017, 卷号: 9, 期号: 9
作者:  Wang, Haiting;  Zhang, Yuanzhi;  Tsou, Jin Yeu;  Li, Yu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/12/06
Surface Urban Heat Island (Suhi)  LAnd-use And lAnd-cover Change (Lucc)  Land Surface Temperature (Lst)  Shanghai  Ndvi  Mndwi  
Error analysis and optimal design of polarization calibration unit for solar telescope 期刊论文
CHINESE PHYSICS B, 2017, 卷号: 26, 期号: 8
作者:  Hou, Jun-Feng;  Wang, Dong-Guang;  Deng, Yuan-Yong;  Sun, Ying-Zi;  Zhang, Zhi-Yong
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/12/06
Solar Telescope  Polarization Calibration  
Evaluating Urban Land Carrying Capacity Based on the Ecological Sensitivity Analysis: A Case Study in Hangzhou, China 期刊论文
REMOTE SENSING, 2017, 卷号: 9, 期号: 6
作者:  Tsou, Jin Yeu;  Gao, Yanfei;  Zhang, Yuanzhi;  Sun, Genyun;  Ren, Jinchang;  Li, Yu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/09/01
Urban Areas  Ecological Sensitivity  Urban Land Carrying Capacity (Ulcc)  Remote Sensing Data  Geographic Information System (Gis)  
Assessing Impervious Surface Changes in Sustainable Coastal Land Use: A Case Study in Hong Kong 期刊论文
SUSTAINABILITY, 2017, 卷号: 9, 期号: 6
作者:  Wong, Kapo;  Zhang, Yuanzhi;  Tsou, Jin Yeu;  Li, Yu
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2017/09/01
Impervious Surface  Sustainable Land Use  Coastal Megacities  Satellite Images  Hong Kong  
Quasars in the Galactic Anti-Center Area from LAMOST DR3 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2017, 卷号: 17, 期号: 4
作者:  Huo, Zhi-Ying;  Liu, Xiao-Wei;  Shi, Jian-Rong;  Xiang, Mao-Sheng;  Huang, Yang;  Yuan, Hai-Bo;  Zhang, Jian-Nan;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Cao, Zi-Huang;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Wang, Yue-Fei
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2017/05/25
Galaxy: Disk  Quasars: Emission Lines  Reference Systems  Proper Motions  Ism: Kinematics And Dynamics  
CUSP-SHAPED STRUCTURE OF A JET OBSERVED BY IRIS AND SDO 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 834, 期号: 1
作者:  Zhang, Yuzong;  Zhang, Jun
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/05/25
Sun: Chromosphere  Sun: Corona  Sun: Filaments  Prominences