NAOC Open IR

浏览/检索结果: 共175条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
M101: Spectral Observations of H II Regions and Their Physical Properties 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2018, 卷号: 854, 期号: 1
作者:  Hu, Ning;  Wang, Enci;  Lin, Zesen;  Kong, Xu;  Cheng, Fuzhen;  Fan, Zou;  Fang, Guangwen;  Lin, Lin;  Mao, Yewei;  Wang, Jing;  Zhou, Xu;  Zhou, Zhiming;  Zhu, Yinan;  Zou, Hu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/06/08
Galaxies: Evolution  Galaxies: Fundamental Parameters  Galaxies: Individual (M101)  Galaxies: Stellar Content  
Massive quiescent galaxies at z > 3 in the Millennium simulation populated by a semi-analytic galaxy formation model 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 471, 期号: 1, 页码: L36-L40
作者:  Rong, Yu;  Jing, Yingjie;  Gao, Liang;  Guo, Qi;  Wang, Jie;  Sun, Shuangpeng;  Wang, Lin;  Pan, Jun
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/12/06
Methods: Numerical  Galaxies: Evolution  Galaxies: High-redshift  Galaxies: Star Formation  
Stability of multiplanetary systems in star clusters 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 470, 期号: 4, 页码: 4337-4353
作者:  Cai, Maxwell Xu;  Kouwenhoven, M. B. N.;  Zwart, Simon F. Portegies;  Spurzem, Rainer
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/12/06
Methods: Numerical  Planets And Satellites: Dynamical Evolution And Stability  Planets And Satellites: Formation  Galaxies: Star Clusters: General  
A Universe of ultradiffuse galaxies: theoretical predictions from I > CDM simulations 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 470, 期号: 4, 页码: 4231-4240
作者:  Rong, Yu;  Guo, Qi;  Gao, Liang;  Liao, Shihong;  Xie, Lizhi;  Puzia, Thomas H.;  Sun, Shuangpeng;  Pan, Jun
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/12/06
Methods: Numerical  Galaxies: Evolution  Galaxies: Stellar Content  
Molecular Gas and Star-formation in Low Surface Brightness Galaxies 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 154, 期号: 3
作者:  Cao, Tian-Wen;  Wu, Hong;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  Zhu, Ming;  Wouterloot, Jan;  Parsons, Harriet;  Zhu, Yi-Nan;  Wu, Chao-Jian;  Yang, Fan;  Cao, Chen;  Zhou, Zhi-Min;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Wicker, James E.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/12/06
Galaxies: Evolution  Galaxies: Star Formation  Ism: Molecules  
Deep Imaging of the HCG 95 Field. I. Ultra-diffuse Galaxies 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 846, 期号: 1
作者:  Shi, Dong Dong;  Zheng, Xian Zhong;  Bin Zhao, Hai;  Pan, Zhi Zheng;  Li, Bin;  Zou, Hu;  Zhou, Xu;  Guo, KeXin;  An, Fang Xia;  Bin Li, Yu
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/12/06
Galaxies: Evolution  Galaxies: Groups: Individual (Hcg 95)  Galaxies: Structure  
The Role of the Most Luminous Obscured AGNs in Galaxy Assembly at z similar to 2 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 844, 期号: 2
作者:  Farrah, Duncan;  Petty, Sara;  Connolly, Brian;  Blain, Andrew;  Efstathiou, Andreas;  Lacy, Mark;  Stern, Daniel;  Lake, Sean;  Jarrett, Tom;  Bridge, Carrie;  Eisenhardt, Peter;  Benford, Dominic;  Jones, Suzy;  Tsai, Chao-Wei;  Assef, Roberto;  Wu, Jingwen;  Moustakas, Leonidas
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2017/10/09
Galaxies: Evolution  Galaxies: High-redshift  Galaxies: Starburst  Quasars: General  
The Role of the Most Luminous Obscured AGNs in Galaxy Assembly at z similar to 2 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 844, 期号: 2
作者:  Farrah, Duncan;  Petty, Sara;  Connolly, Brian;  Blain, Andrew;  Efstathiou, Andreas;  Lacy, Mark;  Stern, Daniel;  Lake, Sean;  Jarrett, Tom;  Bridge, Carrie;  Eisenhardt, Peter;  Benford, Dominic;  Jones, Suzy;  Tsai, Chao-Wei;  Assef, Roberto;  Wu, Jingwen;  Moustakas, Leonidas
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2017/10/09
Galaxies: Evolution  Galaxies: High-redshift  Galaxies: Starburst  Quasars: General  
Ages and structural and dynamical parameters of two globular clusters in the M81 group 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 468, 期号: 4, 页码: 4513-4528
作者:  Ma, Jun;  Wang, Song;  Wu, Zhenyu;  Zhang, TianMeng;  Zou, Hu;  Zhou, Zhimin;  Nie, Jundan;  Zhou, Xu;  Peng, Xiyang;  Wang, Jiali;  Wu, Jianghua;  Du, Cuihua;  Yuan, Qirong
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2017/09/01
Galaxies: Evolution  Galaxies: Star Clusters: General  Galaxies: Star Clusters: Individual: M81  Galaxies: Star Clusters: Individual: M82  
Spectroscopic Observation and Analysis of HII Regions in M33 with MMT: Temperatures and Oxygen Abundances 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 842, 期号: 2
作者:  Lin, Zesen;  Hu, Ning;  Kong, Xu;  Gao, Yulong;  Zou, Hu;  Wang, Enci;  Cheng, Fuzhen;  Fang, Guanwen;  Lin, Lin;  Wang, Jing
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/09/01
Galaxies: Abundances  Galaxies: Evolution  Galaxies: Individual (M33)  Galaxies: Ism  Galaxies: Spiral  h Ii Regions