NAOC Open IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共13条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The LAMOST Complete Spectroscopic Survey of Pointing Area (LaCoSSPAr) in the Southern Galactic Cap. I. The Spectroscopic Redshift Catalog 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 1
作者:  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Yang, Fan;  Lam, Man I.;  Cao, Tian-Wen;  Wu, Chao-Jian;  Zhao, Pin-Song;  Zhang, Tian-Meng;  Zhou, Zhi-Min;  Wu, Xue-Bing;  Zhang, Yan-Xia;  Shao, Zheng-Yi;  Jing, Yi-Peng;  Shen, Shi-Yin;  Zhu, Yi-Nan;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Zhang, Hao-Tong;  Luo, A-Li;  Yuan, Hai-Long;  Bai, Zhong-Rui;  Kong, Xu;  Gu, Qiu-Sheng;  Zhou, Xu;  Ma, Jun;  Hu, Zou;  Nie, Jun-Dan;  Wang, Jia-Li;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/06/08
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: General  Galaxies: Statistics  Surveys  
The LAMOST Complete Spectroscopic Survey of Pointing Area (LaCoSSPAr) in the Southern Galactic Cap. I. The Spectroscopic Redshift Catalog 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 1
作者:  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Yang, Fan;  Lam, Man I.;  Cao, Tian-Wen;  Wu, Chao-Jian;  Zhao, Pin-Song;  Zhang, Tian-Meng;  Zhou, Zhi-Min;  Wu, Xue-Bing;  Zhang, Yan-Xia;  Shao, Zheng-Yi;  Jing, Yi-Peng;  Shen, Shi-Yin;  Zhu, Yi-Nan;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Zhang, Hao-Tong;  Luo, A-Li;  Yuan, Hai-Long;  Bai, Zhong-Rui;  Kong, Xu;  Gu, Qiu-Sheng;  Zhou, Xu;  Ma, Jun;  Hu, Zou;  Nie, Jun-Dan;  Wang, Jia-Li;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/06/08
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: General  Galaxies: Statistics  Surveys  
The LAMOST Complete Spectroscopic Survey of Pointing Area (LaCoSSPAr) in the Southern Galactic Cap. I. The Spectroscopic Redshift Catalog 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 1
作者:  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Yang, Fan;  Lam, Man I.;  Cao, Tian-Wen;  Wu, Chao-Jian;  Zhao, Pin-Song;  Zhang, Tian-Meng;  Zhou, Zhi-Min;  Wu, Xue-Bing;  Zhang, Yan-Xia;  Shao, Zheng-Yi;  Jing, Yi-Peng;  Shen, Shi-Yin;  Zhu, Yi-Nan;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Zhang, Hao-Tong;  Luo, A-Li;  Yuan, Hai-Long;  Bai, Zhong-Rui;  Kong, Xu;  Gu, Qiu-Sheng;  Zhou, Xu;  Ma, Jun;  Hu, Zou;  Nie, Jun-Dan;  Wang, Jia-Li;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/06/08
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: General  Galaxies: Statistics  Surveys  
THE LARGE SKY AREA MULTI-OBJECT FIBER SPECTROSCOPIC TELESCOPE QUASAR SURVEY: QUASAR PROPERTIES FROM THE FIRST DATA RELEASE 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2016, 卷号: 151, 期号: 2
作者:  Ai, Y. L.;  Wu, Xue-Bing;  Yang, Jinyi;  Yang, Qian;  Wang, Feige;  Guo, Rui;  Zu, Wenwen;  Dong, Xiaoyi;  Zhang, Y. -X.;  Yuan, H. -L.;  Song, Y. -H.;  Wang, Jianguo;  Dong, Xiaobo;  Yang, M.;  Wu, H.;  Shen, S. -Y.;  Shi, J. -R.;  He, B. -L.;  Lei, Y-J.;  Li, Y-B.;  Luo, A. -L.;  Zhao, Y-H.;  Zhang, H. -T.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/11/04
Catalogs  Quasars: General  Surveys  
ESTIMATION OF DISTANCES TO STARS WITH STELLAR PARAMETERS FROM LAMOST 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 150, 期号: 1
作者:  Carlin, Jeffrey L.;  Liu, Chao;  Newberg, Heidi Jo;  Beers, Timothy C.;  Chen, Li;  Deng, Licai;  Guhathakurta, Puragra;  Hou, Jinliang;  Hou, Yonghui;  Lepine, Sebastien;  Li, Guangwei;  Luo, A-Li;  Smith, Martin C.;  Wu, Yue;  Yang, Ming;  Yanny, Brian;  Zhang, Haotong;  Zheng, Zheng
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/11/10
Galaxy: Stellar Content  Galaxy: Structure  Stars: Distances  Surveys  
THE NEAREST HIGH-VELOCITY STARS REVEALED BY LAMOST DATA RELEASE 1 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS, 2014, 卷号: 789, 期号: 1
作者:  Zhong, Jing;  Chen, Li;  Liu, Chao;  de Grijs, Richard;  Hou, Jinliang;  Shen, Shiyin;  Shao, Zhengyi;  Li, Jing;  Luo, Ali;  Shi, Jianrong;  Zhang, Haotong;  Yang, Ming;  Deng, Licai;  Jin, Ge;  Zhang, Yong;  Hou, Yonghui;  Zhang, Zhenchao
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/12/01
Astrometry  Galaxy: Halo  Galaxy: Structure  Stars: Kinematics And Dynamics  Surveys  
ON THE CONSTRUCTION OF A NEW STELLAR CLASSIFICATION TEMPLATE LIBRARY FOR THE LAMOST SPECTRAL ANALYSIS PIPELINE 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2014, 卷号: 147, 期号: 5
作者:  Wei, Peng;  Luo, Ali;  Li, Yinbi;  Tu, Liangping;  Wang, Fengfei;  Zhang, Jiannan;  Chen, Xiaoyan;  Hou, Wen;  Kong, Xiao;  Wu, Yue;  Zuo, Fang;  Pan, Jingchang;  Jiang, Bin;  Liu, Jie;  Yi, Zhenping;  Zhao, Yongheng;  Chen, Jianjun;  Du, Bing;  Guo, Yanxin;  Ren, Juanjuan;  Song, Yihan;  Wang, Mengxin;  Wu, Kefei;  Yang, Haifeng;  Jin, Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/11/30
Methods: Data Analysis  Methods: Statistical  Surveys  
DA WHITE DWARFS OBSERVED IN THE LAMOST PILOT SURVEY 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 146, 期号: 2
作者:  Zhang, Yue-Yang;  Deng, Li-Cai;  Liu, Chao;  Lepine, Sebastien;  Newberg, Heidi Jo;  Carlin, Jeffrey L.;  Carrell, Kenneth;  Yang, Fan;  Gao, Shuang;  Xu, Yan;  Li, Jing;  Zhang, Hao-Tong;  Zhao, Yong-Heng;  Luo, A-Li;  Bai, Zhong-Rui;  Yuan, Hai-Long;  Jin, Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/11/17
Atlases  Catalogs  Surveys  White Dwarfs  
Mining unusual and rare stellar spectra from large spectroscopic survey data sets using the outlier-detection method 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, 卷号: 431, 期号: 2, 页码: 1800-1811
作者:  Wei, Peng;  Luo, Ali;  Li, Yinbi;  Pan, Jingchang;  Tu, Liangping;  Jiang, Bin;  Kong, Xiao;  Shi, Zhixin;  Yi, Zhenping;  Wang, Fengfei;  Liu, Jie;  Zhao, Yongheng
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/11/16
Methods: Data Analysis  Surveys  Binaries: Spectroscopic  Stars: Carbon  Stars: Emission-line  Be  Novae  Cataclysmic Variables  
Data mining for cataclysmic variables in the Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope archive 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, 卷号: 430, 期号: 2, 页码: 986-995
作者:  Jiang, Bin;  Luo, Ali;  Zhao, Yongheng;  Wei, Peng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/11/17
Methods: Statistical  Techniques: Spectroscopic  Surveys  Novae  Cataclysmic Variables