NAOC Open IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Nearby M subdwarfs from LAMOST data release 2 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 16, 期号: 7
作者:  Bai, Yu;  Luo, A-Li;  Comte, Georges;  Zhao, Jing-Kun;  Yang, Hai-Feng;  Guo, Yan-Xin;  Wang, You-Fen;  Li, Yin-Bi;  Du, Bing;  Hou, Wen;  Kong, Xiao;  Yi, Zhen-Ping;  Song, Yi-Han;  Bai, Zhong-Rui;  Zhang, Jian-Nan;  Wang, Meng-Xin;  Chen, Jian-Jun;  Chen, Xiao-Yan;  Wu, Ke-Fei;  Zuo, Fang;  Wu, Yue;  Cao, Zi-Huang;  Hou, Yong-Hui;  Wang, Yue-Fei;  Zhang, Yong
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2016/10/27
Stars: Late-type  Stars: Statistics  Subdwarfs  
Chromospheric activity properties and search for subdwarfs and extreme subdwarfs based on LAMOST stellar spectral survey 期刊论文
NEW ASTRONOMY, 2016, 卷号: 44, 页码: 66-77
作者:  Zhang, Liyun;  Pi, Qingfeng;  Han, Xianming L.;  Shi, Jianrong;  Wang, Daimei;  Luo, Ali;  Zhang, Yong;  Hou, Yonghui;  Wang, Yuefei
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/11/09
Stars: Late-type  Stars: Chromosphere  Stars: Lamost  Stars: Subdwarf  
M DWARF CATALOG OF THE LAMOST PILOT SURVEY 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2014, 卷号: 147, 期号: 2
作者:  Yi, Zhenping;  Luo, Ali;  Song, Yihan;  Zhao, Jingkun;  Shi, Zhixin;  Wei, Peng;  Ren, Juanjuan;  Wang, Fengfei;  Kong, Xiao;  Li, Yinbi;  Du, Peng;  Hou, Wen;  Guo, Yanxin;  Zhang, Shuo;  Zhao, Yongheng;  Sun, Shiwei;  Pan, Jingchang;  Zhang, Liyun;  West, Andrew A.;  Yuan, Haibo
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2016/12/01
Catalogs  Methods: Analytical  Stars: Late-type  
WHITE-DWARF-MAIN-SEQUENCE BINARIES IDENTIFIED FROM THE LAMOST PILOT SURVEY 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2013, 卷号: 146, 期号: 4
作者:  Ren, Juanjuan;  Luo, Ali;  Li, Yinbi;  Wei, Peng;  Zhao, Jingkun;  Zhao, Yongheng;  Song, Yihan;  Zhao, Gang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/11/14
Binaries: Close  Binaries: Spectroscopic  Methods: Data Analysis  Stars: Fundamental Parameters  Stars: Late-type  White Dwarfs  
A NEW SYNTHETIC LIBRARY OF THE NEAR-INFRARED Ca II TRIPLET INDICES. I. INDEX DEFINITION, CALIBRATION, AND RELATIONS WITH STELLAR ATMOSPHERIC PARAMETERS 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2012, 卷号: 143, 期号: 2
作者:  Du, W.;  Luo, A. L.;  Zhao, Y. H.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/11/24
Galaxies: Stellar Content  Methods: Data Analysis  Methods: Statistical  Stars: Fundamental Parameters  Stars: Late-type  Techniques: Spectroscopic