NAOC Open IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共108条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The LAMOST Complete Spectroscopic Survey of Pointing Area (LaCoSSPAr) in the Southern Galactic Cap. I. The Spectroscopic Redshift Catalog 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 1
作者:  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Yang, Fan;  Lam, Man I.;  Cao, Tian-Wen;  Wu, Chao-Jian;  Zhao, Pin-Song;  Zhang, Tian-Meng;  Zhou, Zhi-Min;  Wu, Xue-Bing;  Zhang, Yan-Xia;  Shao, Zheng-Yi;  Jing, Yi-Peng;  Shen, Shi-Yin;  Zhu, Yi-Nan;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Zhang, Hao-Tong;  Luo, A-Li;  Yuan, Hai-Long;  Bai, Zhong-Rui;  Kong, Xu;  Gu, Qiu-Sheng;  Zhou, Xu;  Ma, Jun;  Hu, Zou;  Nie, Jun-Dan;  Wang, Jia-Li;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/06/08
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: General  Galaxies: Statistics  Surveys  
The LAMOST Complete Spectroscopic Survey of Pointing Area (LaCoSSPAr) in the Southern Galactic Cap. I. The Spectroscopic Redshift Catalog 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 1
作者:  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Yang, Fan;  Lam, Man I.;  Cao, Tian-Wen;  Wu, Chao-Jian;  Zhao, Pin-Song;  Zhang, Tian-Meng;  Zhou, Zhi-Min;  Wu, Xue-Bing;  Zhang, Yan-Xia;  Shao, Zheng-Yi;  Jing, Yi-Peng;  Shen, Shi-Yin;  Zhu, Yi-Nan;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Zhang, Hao-Tong;  Luo, A-Li;  Yuan, Hai-Long;  Bai, Zhong-Rui;  Kong, Xu;  Gu, Qiu-Sheng;  Zhou, Xu;  Ma, Jun;  Hu, Zou;  Nie, Jun-Dan;  Wang, Jia-Li;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/06/08
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: General  Galaxies: Statistics  Surveys  
The LAMOST Complete Spectroscopic Survey of Pointing Area (LaCoSSPAr) in the Southern Galactic Cap. I. The Spectroscopic Redshift Catalog 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2018, 卷号: 234, 期号: 1
作者:  Yang, Ming;  Wu, Hong;  Yang, Fan;  Lam, Man I.;  Cao, Tian-Wen;  Wu, Chao-Jian;  Zhao, Pin-Song;  Zhang, Tian-Meng;  Zhou, Zhi-Min;  Wu, Xue-Bing;  Zhang, Yan-Xia;  Shao, Zheng-Yi;  Jing, Yi-Peng;  Shen, Shi-Yin;  Zhu, Yi-Nan;  Du, Wei;  Lei, Feng-Jie;  He, Min;  Jin, Jun-Jie;  Shi, Jian-Rong;  Zhang, Wei;  Wang, Jian-Ling;  Wu, Yu-Zhong;  Zhang, Hao-Tong;  Luo, A-Li;  Yuan, Hai-Long;  Bai, Zhong-Rui;  Kong, Xu;  Gu, Qiu-Sheng;  Zhou, Xu;  Ma, Jun;  Hu, Zou;  Nie, Jun-Dan;  Wang, Jia-Li;  Zhang, Yong;  Hou, Yong-Hui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/06/08
Catalogs  Galaxies: Distances And Redshifts  Galaxies: General  Galaxies: Statistics  Surveys  
A modified method for determining the focal ratio degradation and length properties of optical fibres in astronomy 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 466, 期号: 2, 页码: 1669-1687
作者:  Yan, Yunxiang;  Wang, Gang;  Sun, Weimin;  Luo, A-Li;  Ma, Zhenyu;  Li, Jian;  Wang, Shuqing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/05/25
Instrumentation: Miscellaneous  Instrumentation: Spectrographs  Methods: Data Analysis  Techniques: Miscellaneous  Techniques: Spectroscopic  
A new automated spectral feature extraction method and its application in spectral classification and defective spectra recovery 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 465, 期号: 4, 页码: 4311-4324
作者:  Wang, Ke;  Guo, Ping;  Luo, A-Li
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/05/25
Methods: Data Analysis  Methods: Numerical  Methods: Statistical  Techniques: Spectroscopic  
Adaptive stellar spectral subclass classification based on Bayesian SVMs 期刊论文
NEW ASTRONOMY, 2017, 卷号: 51, 页码: 51-58
作者:  Du, Changde;  Luo, Ali;  Yang, Haifeng
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2017/03/02
Stellar Spectral Classification  Bayesian Support Vector Machines  Mcmc  Data-driven  
Estimating stellar atmospheric parameters, absolute magnitudes and elemental abundances from the LAMOST spectra with Kernel-based principal component analysis 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 464, 期号: 3, 页码: 3657-3678
作者:  Xiang, M. -S.;  Liu, X. -W.;  Shi, J. -R.;  Yuan, H. -B.;  Huang, Y.;  Luo, A. -L.;  Zhang, H. -W.;  Zhao, Y. -H.;  Zhang, J. -N.;  Ren, J. -J.;  Chen, B. -Q.;  Wang, C.;  Li, J.;  Huo, Z. -Y.;  Zhang, W.;  Wang, J. -L.;  Zhang, Y.;  Hou, Y. -H.;  Wang, Y. -F.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/05/25
Techniques: Spectroscopic  Stars: Abundance  Stars: Fundamental Parameters  Galaxy: Evolution  
LAMOST SPECTROGRAPH RESPONSE CURVES: STABILITY AND APPLICATION TO FLUX CALIBRATION 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2016, 卷号: 227, 期号: 2
作者:  Du, Bing;  Luo, A-Li;  Kong, Xiao;  Zhang, Jian-Nan;  Guo, Yan-Xin;  Cook, Neil James;  Hou, Wen;  Yang, Hai-Feng;  Li, Yin-Bi;  Song, Yi-Han;  Chen, Jian-Jun;  Zuo, Fang;  Wu, Ke-Fei;  Wang, Meng-Xin;  Wu, Yue;  Wang, You-Fen;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2017/03/01
Methods: Data Analysis  Methods: Statistical  Techniques: Spectroscopic  
Exoplanet orbital eccentricities derived from LAMOST-Kepler analysis 期刊论文
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2016, 卷号: 113, 期号: 41, 页码: 11431-11435
作者:  Xie, Ji-Wei;  Dong, Subo;  Zhu, Zhaohuan;  Huber, Daniel;  Zheng, Zheng;  De Cat, Peter;  Fu, Jianning;  Liu, Hui-Gen;  Luo, Ali;  Wu, Yue;  Zhang, Haotong;  Zhang, Hui;  Zhou, Ji-Lin;  Cao, Zihuang;  Hou, Yonghui;  Wang, Yuefei;  Zhang, Yong
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2017/03/01
Orbital Eccentricities  Exoplanets  Transit  Solar System  Planetary Dynamics  
A catalog of early-type emission-line stars and H alpha line profiles from LAMOST DR2 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 16, 期号: 9
作者:  Hou, Wen;  Luo, A-Li;  Hu, Jing-Yao;  Yang, Hai-Feng;  Du, Chang-De;  Liu, Chao;  Lee, Chien-De;  Lin, Chien-Cheng;  Wang, Yue-Fei;  Zhang, Yong;  Cao, Zi-Huang;  Hou, Yong-Hui
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/03/02
Stars: Early-type  Stars: Pre-main Sequence  Stars: Emission-line  Binaries: Close  Be