NAOC Open IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共11条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Sky subtraction for LAMOST 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2017, 卷号: 17, 期号: 9
作者:  Bai, Zhong-Rui;  Zhang, Hao-Tong;  Yuan, Hai-Long;  Li, Guang-Wei;  Chen, Jian-Jun;  Lei, Ya-Juan;  Yang, Hui-Qin;  Dong, Yi-Qiao;  Wang, Gang;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/12/06
Techniques: Spectroscopic  Methods: Data Analysis  Instrumentation: Spectrographs  
Estimating stellar atmospheric parameters, absolute magnitudes and elemental abundances from the LAMOST spectra with Kernel-based principal component analysis 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2017, 卷号: 464, 期号: 3, 页码: 3657-3678
作者:  Xiang, M. -S.;  Liu, X. -W.;  Shi, J. -R.;  Yuan, H. -B.;  Huang, Y.;  Luo, A. -L.;  Zhang, H. -W.;  Zhao, Y. -H.;  Zhang, J. -N.;  Ren, J. -J.;  Chen, B. -Q.;  Wang, C.;  Li, J.;  Huo, Z. -Y.;  Zhang, W.;  Wang, J. -L.;  Zhang, Y.;  Hou, Y. -H.;  Wang, Y. -F.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/05/25
Techniques: Spectroscopic  Stars: Abundance  Stars: Fundamental Parameters  Galaxy: Evolution  
LAMOST SPECTROGRAPH RESPONSE CURVES: STABILITY AND APPLICATION TO FLUX CALIBRATION 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES, 2016, 卷号: 227, 期号: 2
作者:  Du, Bing;  Luo, A-Li;  Kong, Xiao;  Zhang, Jian-Nan;  Guo, Yan-Xin;  Cook, Neil James;  Hou, Wen;  Yang, Hai-Feng;  Li, Yin-Bi;  Song, Yi-Han;  Chen, Jian-Jun;  Zuo, Fang;  Wu, Ke-Fei;  Wang, Meng-Xin;  Wu, Yue;  Wang, You-Fen;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2017/03/01
Methods: Data Analysis  Methods: Statistical  Techniques: Spectroscopic  
Data mining for cataclysmic variables in the Large Sky Area Multi-Object Fibre Spectroscopic Telescope archive 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2013, 卷号: 430, 期号: 2, 页码: 986-995
作者:  Jiang, Bin;  Luo, Ali;  Zhao, Yongheng;  Wei, Peng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2016/11/17
Methods: Statistical  Techniques: Spectroscopic  Surveys  Novae  Cataclysmic Variables  
LAMOST spectral survey - An overview 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2012, 卷号: 12, 期号: 7, 页码: 723-734
作者:  Zhao, Gang;  Zhao, Yong-Heng;  Chu, Yao-Quan;  Jing, Yi-Peng;  Deng, Li-Cai
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/11/24
Techniques: Spectroscopic  Galaxy: Structure  Galaxy: Evolution  Galaxy: Disk  Spectroscopy  
Relative flux calibration for the Guoshoujing Telescope (LAMOST) 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2012, 卷号: 12, 期号: 4, 页码: 453-464
作者:  Song, Yi-Han;  Luo, A-Li;  Comte, Georges;  Bai, Zhong-Rui;  Zhang, Jian-Nan;  Du, Wei;  Zhang, Hao-Tong;  Chen, Jian-Jun;  Zuo, Fang;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/11/23
Techniques: Spectroscopic  Calibration: Methods:Data Analysis  
A NEW SYNTHETIC LIBRARY OF THE NEAR-INFRARED Ca II TRIPLET INDICES. I. INDEX DEFINITION, CALIBRATION, AND RELATIONS WITH STELLAR ATMOSPHERIC PARAMETERS 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2012, 卷号: 143, 期号: 2
作者:  Du, W.;  Luo, A. L.;  Zhao, Y. H.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/11/24
Galaxies: Stellar Content  Methods: Data Analysis  Methods: Statistical  Stars: Fundamental Parameters  Stars: Late-type  Techniques: Spectroscopic  
Kinematics and stellar population properties of the Andromeda galaxy by using the spectroscopic observations of the Guoshoujing Telescope 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2011, 卷号: 11, 期号: 9, 页码: 1093-1110
作者:  Zou, Hu;  Yang, Yan-Bin;  Zhang, Tian-Meng;  Ma, Jun;  Zhou, Xu;  Luo, Ali;  Zhang, Hao-Tong;  Bai, Zhong-Rui;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/04/21
Methods: Data Analysis  Techniques: Spectroscopic  Galaxies: Individual (M31)  Galaxies: Stellar Content  
Automatic determination of stellar atmospheric parameters and construction of stellar spectral templates of the Guoshoujing Telescope (LAMOST) 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2011, 卷号: 11, 期号: 8, 页码: 924-946
作者:  Wu, Yue;  Luo, A-Li;  Li, Hai-Ning;  Shi, Jian-Rong;  Prugniel, Philippe;  Liang, Yan-Chun;  Zhao, Yong-Heng;  Zhang, Jian-Nan;  Bai, Zhong-Rui;  Wei, Peng;  Dong, Wei-Xiang;  Zhang, Hao-Tong;  Chen, Jian-Jun
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/04/20
Astronomical Data Bases: Atlases  Stars: Fundamental Parameters  Techniques: Spectroscopic  Surveys  
New supernova candidates from the SDSS-DR7 spectral survey 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2009, 卷号: 9, 期号: 6, 页码: 635-640
作者:  Tu, Liang-Ping;  Luo, A-Li;  Wu, Fu-Chao;  Wu, Chao;  Zhao, Yong-Heng
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2017/04/11
Techniques: Spectroscopic  Supernovae: Method  Data Analysis