NAOC Open IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共19条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The non-uniform pattern in full-disc vector magnetograms and its correction 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2008, 卷号: 387, 期号: 4, 页码: 1463-1469
作者:  Wang, Xiaofan;  Su, Jiangtao;  Zhang, Hongqi
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/03/21
Sun : Activity  Sun : Magnetic Fields  Sun : Photosphere  
Statistical removal of Faraday rotation in vector magnetograms taken by filter-type magnetographs 期刊论文
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2008, 卷号: 386, 期号: 4, 页码: 1959-1965
作者:  Gao, Yu;  Su, Jiangtao;  Xu, Haiqing;  Zhang, Hongqi
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/03/20
Sun : Activity  Sun : Magnetic Fields  Sun : Photosphere  
Helicity comparison among three magnetographs 期刊论文
ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2007, 卷号: 39, 期号: 11, 页码: 1715-1722
作者:  Xu, Haiqing;  Gao, Yu;  Zhang, Hongqi;  Sakurai, T.;  Pevtsov, A. A.;  Sokoloff, D.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/03/20
Sun : Magnetic Fields  Sun : Current Helicity  
Magnetic and current helicities in solar dynamos 期刊论文
ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2007, 卷号: 39, 期号: 11, 页码: 1670-1673
作者:  Sokoloff, Dmitry;  Zhang, Hongqi;  Kuzanyan, Kirill M.;  Tomin, Dmitry
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2017/03/16
Sun : Magnetic Fields  
Solar magnetism and the activity telescope at HSOS 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2007, 卷号: 7, 期号: 2, 页码: 281-288
作者:  Zhang, Hong-Qi;  Wang, Dong-Guang;  Deng, Yuan-Yong;  Hu, Ke-Liang;  Su, Jiang-Tao;  Lin, Jia-Ben;  Lin, Gang-Hua;  Yang, Shi-Mo;  Mao, Wei-Jun;  Wang, Ya-Nan;  Hu, Qi-Qian;  Xue, Jun-Sun;  Lu, Hai-Tian;  Ni, Hou-Kun;  Chen, Han-Liang;  Zhou, Xiao-Jun;  Zhu, Qing-Sheng;  Yuan, Lu-Jun;  Zhu, Yong
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2017/10/23
Sun : Activity  Sun : Telescope  Sun : Magnetic Fields  
Nonlinear calibration of vector magnetograms by the video vector magnetograph at Huairou 期刊论文
NEW ASTRONOMY, 2006, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 215-223
作者:  Ruan, Guiping;  Zhang, Hongqi
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2017/03/14
Sun : Nonlinear Calibration  Sun : Magnetic Fields  
Magnetic helicity injection in solar active regions 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2006, 卷号: 6, 期号: 1, 页码: 96-112
作者:  Zhang, HQ
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2017/03/14
Sun : Activity  Sun : Magnetic Fields  
The relationship between magnetic gradient and magnetic shear in five super active regions producing great flares 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2006, 卷号: 6, 期号: 4, 页码: 477-488
作者:  Wang, Hai-Min;  Song, Hui;  Jing, Ju;  Yurchyshyn, Vasyl;  Deng, Yuan-Yong;  Zhang, Hong-Qi;  Falconer, David;  Li, Jing
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/03/14
Sun : Activity  Sun : Flares  Sun : Magnetic Fields  Sun : Coronal Mass Ejections (Cmes)  
Reevaluation of the magnetic structure and evolution associated with the Bastille Day flare on 2000 July 14 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2005, 卷号: 627, 期号: 2, 页码: 1031-1039
作者:  Wang, HM;  Liu, C;  Deng, YY;  Zhang, HQ
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2017/03/13
Sun : Activity  Sun : Coronal Mass Ejections ( Cmes)  Sun : Flares  Sun : Magnetic Fields  
Formation of solar delta active regions: Twist and writhe of magnetic ropes 期刊论文
CHINESE JOURNAL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2004, 卷号: 4, 期号: 6, 页码: 563-577
作者:  Zhang, HQ
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/04/28
Sun : Activity  Sun : Flares  Sun : Magnetic Fields