NAOC Open IR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Rapid Light-curve Changes and Probable Flip-flop Activity of the W UMa-type Binary V410 Aur 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2017, 卷号: 154, 期号: 3
作者:  Luo, Xia;  Wang, Kun;  Zhang, Xiaobin;  Deng, Licai;  Luo, Yangping;  Luo, Changqing
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/12/06
Binaries: Eclipsing  Stars: Individual (V410 Aur)  Stars: Late-type  Stars: Starspots  
CONTACT BINARIES AS VIABLE DISTANCE INDICATORS: NEW, COMPETITIVE (V)JHK(s) PERIOD-LUMINOSITY RELATIONS 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2016, 卷号: 832, 期号: 2
作者:  Chen, Xiaodian;  De Grijs, Richard;  Deng, Licai
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/03/01
Binaries: Eclipsing  Open Clusters And Associations: General  Stars: Distances  
PHYSICAL PARAMETER STUDY OF EIGHT W URSAE MAJORIS-TYPE CONTACT BINARIES IN NGC 188 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2016, 卷号: 152, 期号: 5
作者:  Chen, Xiaodian;  Deng, Licai;  De Grijs, Richard;  Zhang, Xiaobin;  Xin, Yu;  Wang, Kun;  Luo, Changqing;  Yan, Zhengzhou;  Tian, Jianfeng;  Sun, Jinjiang;  Liu, Qili;  Zhou, Qiang;  Luo, Zhiquan
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/09/01
Binaries: Eclipsing  Methods: Data Analysis  Stars: Distances  Open Clusters And Associations: Individual (Ngc 188  Berkeley 39)  
NSVS 1908107, an EB-type eclipsing binary in the open cluster NGC 869 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 16, 期号: 7
作者:  Pan, Yang;  Luo, Zhi-Quan;  Zhang, Xiao-Bin;  Deng, Li-Cai;  Wang, Kun;  Luo, Yang-Ping;  Fang, Wei-Jing;  Peng, Yin-Jiang;  Sun, Jin-Jiang;  Liu, Qi-Li;  Zhou, Qiang
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2016/10/27
Binaries: Eclipsing  Binaries: Semi-detached  Stars: Giant  Stars: Individual (Nsvs 1908107)  
VARIABLE STARS IN THE 50BiN OPEN CLUSTER SURVEY. I. NGC 2301 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 150, 期号: 5
作者:  Wang, Kun;  Deng, Licai;  Zhang, Xiaobin;  Xin, Yu;  Yan, Zhengzhou;  Tian, Jianfeng;  Luo, Yangping;  Luo, Changqing;  Zhang, Chunguang;  Peng, Yingjiang;  Pan, Yang;  Sun, Jinjiang;  Luo, Zhiquan
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/11/08
Binaries: Eclipsing  Open Clusters And Associations: Individual (Ngc 2301)  Stars: Oscillations  Stars: Variables: General  
PHOTOMETRIC STUDY AND PERIOD ANALYSIS OF THE CONTACT BINARY XZ LEONIS 期刊论文
ASTRONOMICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 150, 期号: 3
作者:  Luo, Chang Qing;  Zhang, Xiao Bin;  Deng, Licai;  Wang, Kun;  Luo, Yangping
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/11/09
Binaries: Close  Binaries: Eclipsing  Stars: Evolution  Stars: Individual (Xz Leo)  
FLIP-FLOP ACTIVITY ON THE W UMa-TYPE BINARY SYSTEM HH UMa 期刊论文
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 2015, 卷号: 805, 期号: 1
作者:  Wang, Kun;  Zhang, Xiaobin;  Deng, Licai;  Luo, Changqing;  Luo, Yangping;  Zhang, Jun
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/11/10
Binaries: Eclipsing  Starspots  Stars: Individual (Hh Uma)  Stars: Late-type