NAOC Open IR  > 院士
浏览条目

浏览/检索结果: 共31条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Mineralogical variation of the late stage mare basalts 期刊论文
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-PLANETS, 2016, 卷号: 121, 期号: 10, 页码: 2063-2080
作者:  Zhang, Xunyu;  Wu, Yunzhao;  Ouyang, Ziyuan;  Bugiolacchi, Roberto;  Chen, Yuan;  Zhang, Xiaomeng;  Cai, Wei;  Xu, Aoao;  Tang, Zesheng
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/03/01
Late Stage Mare Basalt  Mineralogical Variations  Mapping  Spectral Analysis  High-ti Basalt  
Reminiscence of my Sixty-five year Voyage in Astronomy 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2016, 卷号: 16, 期号: 6
作者:  Wang, Shouguan
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/10/31
Preface: The Chang'e-3 lander and rover mission to the Moon 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2014, 卷号: 14, 期号: 12, 页码: 1511-1513
作者:  Ip, Wing-Huen;  Yan, Jun;  Li, Chun-Lai;  Ouyang, Zi-Yuan
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/11/30
Chang'e-3  Moon Lander  Rover  Radar  Lunar Telescope  
Serpentinization, abiogenic organic compounds, and deep life 期刊论文
SCIENCE CHINA-EARTH SCIENCES, 2014, 卷号: 57, 期号: 5, 页码: 878-887
作者:  Wang XianBin;  Ouyang ZiYuan;  Zhuo ShengGuang;  Zhang MingFeng;  Zheng GuoDong;  Wang YongLi
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/11/30
Ultramafic Rocks  Serpentinization  Abiogenic Origin  Organic Compound  Origin Of Life  
Morphology of asteroid (4179) Toutatis as imaged by Chang'E-2 spacecraft 期刊论文
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 2014, 卷号: 41, 期号: 2, 页码: 328-333
作者:  Zhu, Meng-Hua;  Fa, Wenzhe;  Ip, Wing-Huen;  Huang, Jiangchuan;  Liu, Tiantian;  Meng, Linzhi;  Yan, Jun;  Xu, Aoao;  Tang, Zesheng;  Wang, Xiaolei;  Qiao, Dong
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/11/30
Asteroid (4179) Toutatis  Rubble-pile Asteroid  Contact-binary Asteroid  Chang'e-2 Spacecraft  
Editorial: "Frontiers in Astrophysics" - A special issue dedicated to the IAU XXVIIIth General Assembly (Beijing, 20-31 August, 2012) 期刊论文
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS, 2012, 卷号: 12, 期号: 8, 页码: E3-E4
作者:  Yan, Jun;  Liu, Xiao-Wei;  Montmerle, Thierry
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2016/11/23
Editorial  Iau  
THE ORIGIN OF METAL PARTICLES IN LUNAR METEORITES 期刊论文
METEORITICS & PLANETARY SCIENCE, 2012, 卷号: 47, 页码: A418-A418
作者:  Xu, L.;  Lin, Y. T.;  Hofmann, B. A.;  Gnos, E.;  Ouyang, Z. Y.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/11/24
Mapping Lunar Olivine Using Clementine Spectral Indices and Chemical Composition Parameters 期刊论文
ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2012, 卷号: 86, 期号: 1, 页码: 65-72
作者:  Yue Zongyu;  Xie Hongjie;  Di Kaichang;  Ouyang Ziyuan
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/11/23
Clementine  Olivine  Copernicus Crater  
Methods of rapid orbit forecasting after maneuvers for geostationary satellites 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES G-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY, 2009, 卷号: 52, 期号: 3, 页码: 333-338
作者:  Yang XuHai;  Li ZhiGang;  Feng ChuGang;  Guo Ji;  Shi HuLi;  Ai GuoXiang;  Wu FengLei;  Qiao RongChuan
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2017/04/20
Geostationary Satellite  Satellite Maneuver  Orbit Forecasting  
Barometric altimetry system as virtual constellation applied in CAPS 期刊论文
SCIENCE IN CHINA SERIES G-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY, 2009, 卷号: 52, 期号: 3, 页码: 376-383
作者:  Al GuoXiang;  Sheng PeiXuan;  Du JinLin;  Zheng YongGuang;  Cai XianDe;  Wu HaiTao;  Hu YongHui;  Hua Yu;  Li XiaoHui
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/06/23
Caps System  Navigation And Positioning  Barometric Altimetry  Bound Solution